Mức độ 1  Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu cong nghiệp) - Ký hiệu thủ tục: BTM-QTR-265169

Lượt xem: 270
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 0233. 3859 713 hoặc 0233. 6550 215
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

 

Số lượng hồ sơ không quy định
Thời hạn giải quyết

- BQL Khu kinh tế: 02 ngày làm việc.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: chưa quy định.

 - UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận tách đấu khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh hoặc văn bản không chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý


Thông tư 35/2015/TT-BTNMT
Nghị định 18/2015/NĐ-CP


Bước 1: Nộp báo cáo: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thống nhất với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; trong thời hạn ba ngày Ban quản lý Khu kinh tế phải chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết; nếu chưa hợp lệ thì trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để bổ sung theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả: Khi có kết quả, trong thời hạn một ngày Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả cho Ban quản lý khu kinh tế; trong thời hạn một ngày Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị phải thông báo cho Chủ dự án đến nhận kết quả giải (Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang theo phiếu biên nhận).

 - Một (01) văn bản đề nghị và báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo kết quả quan trắc nước thải định kỳ mới nhất); - Một biên bản thỏa thuận tách đấu nối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.File mẫu:

Không quy định.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp