Mức độ 1  Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272026

Lượt xem: 262
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại số: 0233 3551729 hoặc 0233 3859713
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Văn bản quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư

Phí

không có:

Lệ phí

không có:

Căn cứ pháp lý


Nghị định 118/2015/NĐ-CP
Luật 67/2014/QH13


- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật đầu tư cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Ban Quản lý quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.- Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư gồm các nội dung sau: + Tên và địa chỉ của nhà đầu tư; + Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có); + Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư; + Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư. - Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó). * Văn bản đề nghị do nhà đầu tư lập.File mẫu:

Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư.

- Văn bản đề nghị gửi Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 3 năm kể từ ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành bãi bỏ ưu đãi của nhà đầu tư.

 

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp