TỔNG HỢP HỒ SƠ NĂM 2020


Loading...
Ghi chú - SỞ NGÀNH : Không bao gồm Bưu điện Tỉnh và Thuế
- HUYỆN THÀNH PHỐ : Hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan cấp Huyện - PHƯỜNG XÃ : Hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan cấp Xã / phường - BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH : Tiếp nhận qua Bưu chính công ích