CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2017 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
2011 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
2012 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
2013 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
2014 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Chính phủ
2015 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
2016 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
2017 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Quản lý hoạt động xây dựng