CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch