CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành