CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Thi tuyển viên chức Công chức, viên chức