CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp bản sao và Chứng thực tài liệu Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tôn giáo Chính phủ
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức phi chính phủ