CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp