CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân