CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
10 Mức độ 3 Mức độ 3 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân