CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khâu trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Đất đai
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Đất đai
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Việc làm
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Xây dựng
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Giãn tiến độ đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam -Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng do bị rách, nát hoặc bị mất Xây dựng