CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực