CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường