CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Tư vấn pháp luật
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Tư vấn pháp luật
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Tư vấn pháp luật
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật