CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 21 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Trọng tài thương mại
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng tài thương mại
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Trọng tài thương mại
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mại
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại