CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Quản tài viên
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Quản tài viên
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên