CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
4 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Luật sư
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Luật sư Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Luật sư
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập công ty luật Luật sư
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động Luật sư
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Luật sư
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể Đoàn luật sư Luật sư
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Luật sư
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Hợp nhất công ty luật Luật sư