CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
2 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Giám định tư pháp
3 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động) Giám định tư pháp
4 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động) Giám định tư pháp
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp