CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Bán đấu giá tài sản
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá Bán đấu giá tài sản
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Bán đấu giá tài sản