CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục Thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức, viên chức
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục Xét tuyển đặc cách viên chức Công chức, viên chức
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức, viên chức