CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
2 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
3 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế