CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tôn giáo Chính phủ
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tôn giáo Chính phủ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tôn giáo Chính phủ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
13 Mức độ 1 Mức độ 1 THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP TỈNH Tổ chức phi chính phủ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương