CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm