CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội