CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 54 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Khoa học công nghệ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học công nghệ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Khoa học công nghệ
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Khoa học công nghệ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Khoa học công nghệ