CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác