CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Khu kinh tế Thương mại quốc tế
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế: Thương mại quốc tế
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT Thương mại quốc tế
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế