CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt Nam
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Đầu tư tại Việt Nam
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL Đầu tư tại Việt Nam
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư tại Việt Nam
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL Đầu tư tại Việt Nam
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL Đầu tư tại Việt Nam
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam